مقالات و پایان نامه ها

متدولوژی های  برنامه ریزی  راهبردی

2-2-۳۲ متدولوژی های  برنامه ریزی  راهبردی

بطور کلی یک روش برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات برای کلیه سازمان ها وجود ندارد باید هر روش را متناسب با شرایط و اهداف سازمان بومی سازی کرد. سازمان ها عموما با توجه به معیارهای پیچیدگی سبد نرم افزاری موجود، مراحل توسعه یافتگی سازمان، مشکلات آنی متوجه مدیران و سازمان، جایگاه سازمان در بازار کسب و کار و اهمیت سیستمهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در آن روش برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات را برای خود انتخاب می کنند. در زیر روش های برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات ارائه شده است]۲ [:

  • روش سه مرحله ای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

مرحله اول کجا هستیم؟ یعنی توانمندیهای فعلی سازمان چیست؟ مرحله دوم به کجا می خواهیم برویم؟ جهت  گیری کسب و کار و استراتژیک سازمان چیست؟ و مرحله سوم چگونه به آنجا برسیم؟ یعنی شکاف بین آنچه هستیم و آنچه باید باشیم چه اندازه است و برای رسیدن به آن به چه اقداماتی نیاز داریم؟ مسیر موفق در این راه چیست؟

ما امروز کجا هستیم؟
ارزیابی وضعیت موجود فناوری و سازمان IT
الگوبرداری: جهت گیریهای رقبا در IT
ارزیابی وضعیت موجود فناوری و سازمان IT
الگوبرداری: جهت گیریهای رقبا در IT
ارزیابی وضعیت موجود فناوری و سازمان IT
الگوبرداری: جهت گیریهای رقبا در IT
ما فردا کجا می خواهیم برویم؟
ما چگومه می خواهیم به آنجا برسیم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 2-5: روش سه مرحله ای برنامه ریزی استراتژیک IT/IS

 

  • روش سگارز و گرو برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

این فرآیند شامل مراحل شروع و آمادگی، تحلیل استراتژی سازمانی، ارزیابی IT/IS فعلی، تحلیل عملیات جاری سازمان، تکمیل مدل سازمانی، تعریف معماری اطلاعات، طراحی برنامه استراتژیکIT/IS و بازبینی و ارزیابی می باشد.

  • فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ITSP

این روش یک فرآیند منطقی، گام به گام، زمانبندی شده و هدفمند است که شامل گام۱بررسی میزان وابستگی سازمان به فناوری اطلاعات(با توجه به نوع سازمان: سازمان های سنتی، سازمان های شبکه ای، سازمان های خلاق و سازمان های پیچیده)، گام ۲ تعیین نیازهای آتی سازمان به فناوری اطلاعات( با استفاده از مدل های متفاوتی چون: مدل چرخه حیات سازمان، مدل گروه مشاوران بوستون، مدل تحلیل نیروها، مدل تحلیل زنجیره ارزش و مدل تحلیل موجودیت)، گام ۳ اولویت بندی نیازهای آتی سازمان به فناوری اطلاعات، گام ۴ تعیین وضعیت ترکیب IT/IS جاری در سازمان، گام ۵ شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم های موجود، گام ۶ تعیین ترکیب جدید IT/IS سازمان، گام ۷ برنامه ریزی عملیاتی بکارگیری ترکیب جدید فناوری اطلاعات و گام ۸ بکارگیری مکانیزم بازخورد در برنامه ریزی استراتژیک IT/IS در سازمان می باشد.

  • روش مک لین و سدن برنامه ریزی فناوری اطلاعات

این روش در اواخر دهه ۱۹۷۰ در چهار رده برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعاتی، برنامه های بلندمدت، میان مدت (طرح جامع) و کوتاه مدت ارائه شد.

  • روش چهار مرحله ای برنامه ریزی فناوری اطلاعات

مدل ودربی که در سال ۱۹۹۳ ارائه شد شامل گام های اصلی برنامه ریزی استراتژیک اطلاعات، تجزیه و تحلیل نیازمندیهای اطلاعات سازمان، برنامه ریزی تخصیص منابع و برنامه ریزی پروژه ها می باشد.

  • روش یکپارچه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعاتSISP (پیشنهاد مین و همکاران)

این روش در سال ۱۹۹۹ توسط مین و همکاران او ارائه شد، اساس کار آن روی عوامل حیاتی موفقیت(CSF) و شاخص های کلیدی عملکرد(KPI) قرار داده شده و شامل گامهای استقرار رویه برنامه ریزی( که خود شامل: تشکیل کمیته برنامه ریزی، تعهد مدیریت ارشد، تشکیل تیم پروژه)، برنامه ریزی استراتژی کسب و کار، تعیین موقعیتها و فرصتهای حاصل از فناوری اطلاعات، تنظیم استراتژی های فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی، تجزیه و تحلیل عملیاتی و مهندسی مجدد فرآیندها، ویژگیهای سیستم های اطلاعاتی و مستندسازی به منظور پیاده سازی و اجرا می باشد]۲و۳۱و۳۳و۳۵و۳۶و۳۷[.

شكل 2-6: روش یکپارچه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعاتSISP

۲-3- برنامه جامع فناوری اطلاعات[1]

در دنياي امروزي بكار گيري موثر تكنولوژي اطلاعات در سازمان و همراستا سازي استراتژي هاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي سازمان، به صورت يك نياز ضروري درآمده است. وجود جزاير اتوماسيون در سازمان هايي كه از فناوري اطلاعات استفاده كرده اند، چيدمان و آرايش ناكارآمد سخت افزارها و برنامه هاي كاربردي متنوع و سرمايه نسبتا هنگفتي كه به اين امر اختصاص داده مي شود، لزوم تهيه يك طرح جامع را بديهي جلوه مي دهد.

[1] .Information Technology Master Planning(ITMP)