مقالات و پایان نامه ها

طرح جامع فناوری اطلاعات

 طرح جامع فناوری اطلاعات

این طرح عبار ت است از یک توصیف عینی از ارتباطات فعلی و مطلوب فرا مدیریتی و سازمانی با فناوری اطلاعات که شامل موارد زیر می باشد:

انطباق نیازمندیها برای سیستم اطلاعاتی با فرامینی که ماموریت سازمانی را پشتیبانی می نمایند.

تعامل کافی، تکرارپذیری و امنیت سیستمهای اطلاعاتی

کاربرد و نگهداری مجموعه ای از استانداردها که توسط سازمان ارزیابی و اجرا می گردند]2[.

برنامه جامع فناوری اطلاعات نقشه جامع و كاملی است كه فرآیند، مسیر و نحوه گسترش فناوری اطلاعات را در سازمان مشخص می كند، بعبارت دیگر این برنامه با دیدی راهبردی به شناخت درست نیازمندی های سازمان و بررسی  راه حل های مختلف پرداخته و بهترین روش را برای توسعه نظام مند فناوری اطلاعات در سازمان كه منطبق با راهبردهای كلان سازمان می باشد ارائه می دهد.

معماری مبین ساختاری واحد و منسجم از كلیه اجزای موجود و همچنین چگونگی ارتباطات و تعامل آن ها با یكدیگر است. پس معماری فناوری اطلاعات باید بیانگر كلیه عناصر مهم و دخیل برای توسعه فناوری اطلاعات در سازمان و ارتباط آن ها با یكدیگر باشد.

یك معماری خوب لازم است ویژگی های زیر را دارا باشد]۱[:

  1. قابل فهم بودن.
  2. در نظر گرفتن موارد اصلی كاربری سیستم.
  3. قابلیت استفاده مجدد مولفه های آن.
  4. انعطاف پذیری نسبت به تغییرات.
  5. تعریف واسطه ها بطوری که کمترین وابستگی ممکن میان زیرسیستم ها وجود داشته باشد.

جهت ارائه معماری فناوری اطلاعات، یا معماری سازمانی موسسه NIST[1] الگوی پایه ای را ارائه كرده است. این الگو كه الگوی معماری سازمانی گفته می شود، دارای 5 لایه است. در برنامه جامع فناوری اطلاعات همه لایه ها مد نظر قرار می گیرند.

شكل  2-7: هرم لایه های معماری فناوری اطلاعات

 

  1. لایه معماری کاری: در این لایه لازم است ماموریت، اهداف، چشم انداز و استراتژیهای سازمان در دوره های بلند مدت و میان مدت لحاظ گردد. معماری کاری بطور مستقیم توسط مدیریت ارشد سازمان تعیین گردیده و در سطح بالای سازمان ملموس است .
  2. لایه معماری اطلاعات: در این لایه سازمان نیاز به اطلاعات و منابع اطلاعاتی دارد. در این لایه عناصر و منابع اطلاعاتی سازمان از دید کاربرد، توزیع و دسترسی پذیری، صحت و یکپارچگی مطرح می گردد .
  3. لایه معماری سیستم های اطلاعاتی: در این لایه وظیفه تبدیل داده به اطلاعات را به عهده دارد و اطلاعات را برای تصمیم گیری می سازد. این لایه سیستمهای کاربردی مانند نیروی انسانی، حسابداری، مالی و تولید و فروش است .
  4. لایه معماری داده ها: در این لایه شکل و ساختار بانک های اطلاعاتی و DBMS های مربوطه مشخص می شود. مدل داده ای شامل موجودیتها و روابط بین موجودیتها از موارد مهم این معماری می باشد.
  5. لایه معماری فناوری ( نرم افزار، سخت افزار و ارتباطات): در این لایه آخرین لایه مدل سازمانی است نوع سخت افزارها، نرم افزارها و امکانات ارتباطی برای اجرای سیستم های اطلاعاتی و گردش اطلاعات و عملیات تعیین می شود. عناصر این لایه بیشترین تغییرات را در بردارد. بطوریکه هر چند وقت یکبار سخت افزار رایانه ای با امکانات جدید مانند تغییراتCPU ، Ram ، Hard  و انواع تجهیزات ارتباطات شبکه دچار تغییرات و تحولات می شوند، در بعضی از موارد نیاز به ارتقاء دارند]۱و۲و۳و۱۶و۱۸[.

 

[1] . National Inistitue of Standards and Technology